Background

Teknoloji ve inovasyon alanında oluşturduğumuz gündeme dair yayınlarla

ekosistemi zenginleştirmeye ve bu ekosistemin oyuncularının kapasite geliştirmesine katkı veriyoruz. 

TTGV Yayınları

Teknoloji üreten bir Türkiye için ortak sorun ve ihtiyaçları tespit ederek ortak fayda sağlamak amacıyla birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz analizler, yayınlar, raporlar, ortak akıl toplantıları gibi araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi yenilikçi fikirlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları
Belgeyi İndir

08 Ocak 2021

Türkiye’deki tarım (ve gıda) inovasyon ekosisteminin anlaşılması, ekosistemdeki ortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, fırsatların ve zorlukların daha erken bir aşamada tespit edilmesi amacıyla hazırladığımız Yeşil Kitap yayında! ‘Teknoloji Üreten Türkiye’ için ortak sorun ve ihtiyaçları tespit etme gayretiyle ortak fayda sağlamak amacıyla birlikte düşünmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, Stratejik Odak Çalışma Komisyonu – Tarım İnovasyon Ekosistemi (STOK-Tarım) keşif araştırma çalışmasını başlattık. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan bulguları ve önerileri ekosistem ile paylaşarak tartışmaya açmak ve paydaşlarımıza bu bağlamda nitelikli bir kaynak sağlamak amacıyla “Tarım Ekosisteminde İnovasyon Fırsatları” yeşil kitabını oluşturduk.

 

 Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması
Belgeyi İndir

30 Kasım 2020

Yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz edenlerin ve talep edenlerin düşünce, davranış ve beklentilerini anlamak amacıyla hazırladığımız “Teknolojik İnovasyon Ekosisteminde İnsan Kaynakları Araştırması” yayında! TeknolojiÜretenTürkiye için TTGV’nin ilgilendiği stratejik konuların üst düzeyde uzman katılımlı çalışmaların yürütülmesi, ekosistem içerisinde tartıştırılması, yaygınlaştırılması ve sonuçların raporlanması misyonuyla hareket edilmiştir.

Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı
Belgeyi İndir

30 Kasım 2020

Finansman ekosisteminin geliştirilmesi üzerine…

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte ortaya çıkarılan bu rapor, bir durum analizi ve geleceğe yönelik strateji oluşturma adımıdır. 2019 yılının sonunda 18 portföy yönetim kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ile oluşturulmuştur.

 

Xnovate Fellows Dönem 1 Etki Projeleri
Belgeyi İndir

19 Eylül 2020

Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programında Dönem 1 fellowlarımız, Türkiye’de sanayi alanında “etki” alanı oluşturarak teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında değişimi besleyecek entelektüel zenginliğe katkı sağlayacak 11 farklı projeyi, 11 farklı şirkette yürüterek tamamlamıştır. Çalışmaları üç aşamadan geçerek sizlere sunulan haline gelmiştir. TTGV uzmanlarının geri bildirimleri ile yürütülen çalışmalar sahadan temin edilen güncel verilerle de desteklenmiştir. 

TTGV Reboot 2020
Belgeyi İndir

06 Temmuz 2020

TTGV 'nin misyonu ile bağlantılı olarak ekosistemin güncel veya gelecek ihtiyaçlarını paydaşları ile etkileşim içerisinde anlamayı ve değerlendirmeyi hedeflediği Reboot 2019’da “Teknolojideki Değişimlerin İş Yönetimine Etkileri”ni bu alanda çalışmalar yürütmekte olan konuşmacılar ve davetli konuklarla katılımcı bir modelde değerlendirdik. Öne çıkan değerlendirmeleri haritaladık. Keyifle incelemenizi dileriz.

Technoscape Geleceğin Teknolojileri 2020
Belgeyi İndir

01 Ocak 2020

Technoscape 2020'de teknoloji yatırımcılarımızla şu sorunun yanıtlarını aradık: “Yatırımcılarımız nasıl bir gelecek öngörüyor?” Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde teknolojik inovasyon alanına yatırım yapanlar arasında yer alan kişi ve kuruluşlara gelecekte üssel etki yaratacak teknolojilerin neler olduğunu, gelecekte bu teknolojilerin hayata geçmesiyle bekledikleri etkileri ve bu teknolojilerin ülkemizde sağlıklı bir biçimde geliştirilmesi, kazanılması ve faydalanılması için öneri ve değerlendirmelerini sorduk.

Refresh 2019
Belgeyi İndir

03 Aralık 2019

Her yılın son çeyreğinde farklı disiplinlerden alanında başarılı olmuş kişilerin anlatımıyla zihin açıcı model ve uygulamaları konuştuğumuz ve tartıştığımız Refresh etkinliğinin üçüncüsü, “2019 Refresh” 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul The Grand Wyndham Otel’de gerçekleştirilmiş, teması olarak da “Realignment” olarak belirlenmiştir. Bu etkinlikteki değerli içeriği kalıcı kılmak adına, etkinlik süresince gerçekleşen sohbetlerin ve konuşmaların deşifre metinlerinden derlenen bu kitap hazırlanmıştır.

Technoscape Geleceğin Teknolojileri 2019
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Teknolojik dönüşüm, tartışmasız biçimde gerek günlük yaşantımızı, gerekse de iş dünyamızı etkileyen başlıca vektör haline gelmiştir. Uluslararası düzeyde geleceğe ışık tutmayı amaçlayan çok çeşitli trend ve öngörü çalışmaları yapılmakta ve bunların bazıları da tercüme yoluyla dilimize kazandırılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde bizzat işin mutfağında olan kişilerin teknolojik değerlendirmelerini yansıtan bir çalışmanın önemli katkı sağlayacağı sonucuna vardık. Kendi kendimize şu soruyu sorduk: “Peki bizim sanayicilerimiz ve teknoloji liderlerimiz nasıl bir gelecek öngörüyor?” Bu çalışma özünde bu temel soruyu yanıtlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sağlık Alanlarında Yeni İş Modelleri
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Bu çalışmanın amacı, teknolojideki gelişmeler ışığında sağlık sektöründe ortaya çıkan yeni iş modellerine ve tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’deki duruma bakmak. Bunu yaparken, sağlık sektörünün bir çok alt sektörünün olması ve çoğunda farklı pazara ulaşım yolları olmasından dolayı, tek bir alt sektörü örnek olarak seçmeyi uygun bulduk. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında odaklanarak çalıştık. Bu çalışma 2018 Ağustos ayında sağlık alanında çalışan girişimciler ve uzmanlar ile yapılan detaylı mülakatlar sonucu ortaya çıktı. 

Sağlık Değer Zinciri 101
Belgeyi İndir

01 Aralık 2018

Uzun yıllar boyunca küçük değişikliklere uğrayarak hizmet veren sağlık sanayinin günümüzde ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine şahit oluyoruz. Gerçekleşmekte olan dönüşümü anlamlandırabilmek için öncelikle sağlık sanayinin bir değer zinciri olarak işleyiş biçimin anlaşılması ihtiyacını hissettik. Bu çalışma sağlık sanayinin alt sektörleriyle (tıbbi cihaz, ilaç ve sağlık hizmetleri) birlikte nasıl değer ürettiğine ışık tutacak özlü ve bir temel kaynak olmak üzere hazırlanmıştır. 

Faydalı olmasını dileriz.

Sanayide Dijital Dönüşüm: Eğitim
Belgeyi İndir

13 Kasım 2018

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde, sanayinin rekabet gücünün artırılabilmesi ve sürdürülebilir kılınması, üretimde verimlilik artışı sağlanması, işgücü niteliğinin sürekli iyileştirilmesi, akıllı üretim sistemlerinin hayata geçirilmesi ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanılması için gerekli politikaların oluşturulması amacıyla 2016 yılında çalışmalarına başlamıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

“Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” başlıklı bu çalışma ile, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınarak, sektör ile ilgili kavramlar, dünyada durum ve ÖNSÖZ 12 bazı ülke örnekleri, Türkiye’de durum, analizler ve bunlara dayanan bir strateji önerisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bölümler şeklinde; Tıbbi Cihaz Tanım ve Kapsamı, Dünyada Tıbbi Cihaz Sektörü ve değişik özellikleri nedeniyle öne çıkan ABD, Brezilya, İtalya ve Japonya’ya dair sektöre ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

2030’a Doğru Sağlık Genel Bir Bakış
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

Uzun yıllar boyunca küçük değişikliklere uğrayarak hizmet veren sağlık sanayinin günümüzde ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine şahit oluyoruz. Değişen ve gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, gelişen teknolojilerin de etkisiyle dönüşen ve insanlar için vazgeçilmez bir sektör olan sağlık sektörünün geçirmekte olduğu bu süreci anlama ve geleceğe ışık tutma ihtiyacını hissettik. Yine paydaşlarımızın katkılarıyla oluşturulan bu rapor, dönüşüme yönelik öngörülerimizi siz paydaşlarımızla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Teknoloji Firmalarında Başarılı Uluslararasılaşma Stratejileri Analiz Çalışması
Belgeyi İndir

01 Kasım 2018

Bu rapor, girişimlerin yurt dışına açılma konusunda nasıl başladıkları, ne tip hazırlıklar yaptıkları, yeni pazarlara giriş yaptıklarında hangi konularda ne gibi durumlarla karşılaştıklarını, ne tip zorluklarla mücadele ettiklerini anlamak adına hazırlanmıştır. Bu rapor yerel pazarda kalmak istemeyen, global bir girişimci olma hayali kuran girişimcilere ne tip yollardan geçebileceği, ne tip zorluklarla karşılaşabileceği ile ilgili fikir vermek amacını gütmektedir. 

Refresh 2018
Belgeyi İndir

01 Nisan 2018

Refresh etkinlikleri ile farklı disiplinlerden alanında başarılı olmuş kişilerin anlatımıyla zihin açıcı model ve uygulamalar konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Geçtiğimiz yıl 30 Kasım 2017 tarihinde Grand Tarabya Otel’de düzenlenen Refresh 2018’in teması olarak da farklı veya yeni açıdan bakmak anlamına gelen İngilizce “Reframe” kelimesi seçilmiştir. 2018 Refresh’de kendi alanlarında veriyi doğru çıkarımlarla anlamlandıran, ürüne veya hizmete dönüştürme sürecinde tasarımlayan, dijitalleşmeyi sosyal etkisini de düşünerek adapte edebilen cesaretli ve farklı açıdan bakmayı bilen öncüllerin; tasarım, sosyal sorumluluk, sağlık, tarım, spor, güvenli şehirler ve mutfak alanlarında zihin açıcı uygulamalarını konuk ettik. 

Teknoloji Dosyası 2: Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi
Belgeyi İndir

01 Ocak 2018

Girişimcilik ekosistemindeki teknolojik gelişmişlik düzeyinin ölçülebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için bir referans noktasına ihtiyaç vardır. Literatürde, en nesnel ve kapsamlı referans noktası olarak patent verileri kabul edilmektedir. Patentler; şirketlerin, bölgelerin ve ülkelerin potansiyeli, yükselen teknolojiler, teknolojik gelişmede üniversitelerin rolü, araştırma alanları, tetikleyiciler, teknik bilgi ve beceri dağılımı ve çok uluslu şirketlerin stratejileri noktalarında açıklayıcı niteliğe sahiptir. Sağlık teknolojileri alanında raporun oluşturulması için yapılacak çalışmalar, ülkenin inovasyon potansiyelini incelemede ve bu potansiyelin stratejik hedef belirlemede yol gösterici olmasını amaçlamaktadır.

Teknoloji Dosyası 1: Sağlık ve Dijitalleşme
Belgeyi İndir

01 Ekim 2017

Sağlık sektörü, dünyadaki hızlı teknolojik dönüşümden daha fazla faydalanmanın yollarını arıyor. Büyük Veri ve Yapay Zekâ alanlarındaki gelişmeler; düşük maliyet, önleyici tıptaki gelişme, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin hızla çoğalması gibi faydaları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla inovasyon, sağlık sektörü açısından bir zorunluluk halini almış durumda. Klick Health sitesi tarafından yapılan bir araştırma insanların sadece yüzde 17’sinin sağlık sektörünü en inovatif sektörler arasında gördüğünü, ancak yüzde 40’ının olması gerektiğini düşündüğünü gösteriyor. "Sağlık ve Dijitalleşme" dosyası, sağlığın teknoloji ile buluştuğu noktaları anlatılıyor. 

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

01 Eylül 2017

Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Benzer'in kaleme aldığı  "Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi" kitabı ilk baskısıyla yayında! Kitaptan öğretmenlerin teknolojiyi daha etkin kullanabilmelerini sağlamak amacıylka web 2.0 araçlarının tanıtımı ve uygulamaya dönüş örnekleri veriliyor. Zihin haritaları oluşturma, test hazırlama gibi temalarla kapsamında öğretmen ve öğrencilere istedikleri programı test edebilme ve seçebilme hakkı verebilmek için 4 adet program yer alıyor. 

Not: Yayının telif hakları yazar Ahmet Benzer'e aittir. Kitabı, [email protected] adresine e-posta yollayarak isteyebilir, "Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi" adlı Facebook sayfası üzerinde iletişime geçebilirsiniz. 

Telekomünikasyonun Öyküsü - Dr. T. Fikret Yücel
Belgeyi İndir

01 Aralık 2016

Bu çalışmada telgrafın icadından bilgi toplumu oluşturan akıllı telefonlara ve bulut teknolojilerine kadar  "İletişim" teknolojilerinin geçmişten bugüne gelişimi anlatılıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'deki telekomünikasyon alanın kuruluşu ve gelişimini ile Türkiye teknoloji tarihine de ışık tutuyor. 

Dr. Akın Çakmakcı V. Tez Ödülleri 2016; Sanayide Uygulanmış Akademik Tez Çalışmaları
Belgeyi İndir

01 Ocak 2016

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge  faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide başarıyla uygulanmış akademik tez çalışmalarını  desteklemektedir.

Bu kitap Dr. Akın Çakmakcı 5. Tez Ödüllerinde finale kalan ve başarıyla uygulanmış projeleri tanıtmak ve başarı  hikayelerini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü
Belgeyi İndir

01 Ekim 2015

Dr. T. Fikret Yücel’in TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından e-kitap olarak yayınlanan “Cumhuriyet Türkiye’sinin Sanayileşmede İlk Önemli Adımı: Birinci Beş Yıllık Planı (1934-1938)” (90) makalelerine yapılan ilavelerle ortaya çıkan bu kitap Türkiye’nin sanayi öyküsünü Erken Dönem Sanayileşme Deneyimi, 1980 öncesi ve sonrası dönemi olarak ele alıp okuyucularla buluşturuyor.

Refik Üreyen ile Ar-Ge'nin Öyküsü
Belgeyi İndir

01 Ocak 2015

Refik Üreyen’in kaleminden Arçelik A.Ş‘deki Ar-Ge Birimi’nin kurulması ve geliştirilmesi sürecini anlatan bu öykü, kendi deyimiyle “her ne kadar büyük bir şirketin içinde geçiyorsa da, büyüklüğüne bakılmaksızın birçok şirket için iyi bir referans…”

TTGV’ye Yönetim Kurulu Üyesi (1997-2002), Genel Sekreter Danışmanı ve İstanbul Temsilciği (2002-2011) görevleriyle uzun yıllar emek vermiş ve katkı sağlamış olan Refik Üreyen’in aramızdan ayrılışının ilk yılında, ekosistemdeki tüm paydaşlarımıza önemli bir rehber olacağını düşündüğümüz ve ilk basımı 2010 yılında TMMOB tarafından yapılmış olan “Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri – IV” yayınında yer alan “Bir Ar-Ge Öyküsü” isimli bölümünü, yol arkadaşlarının da katkılarıyla zenginleştirilerek basıma hazırlandık. Türkiye'nin Ar-Ge serüvenine ışık tutan bu çalışma, Türkiye teknoloji gelişimi tarihine katkıda bulunmaktadır.

EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik için Temiz Üretim
Belgeyi İndir

01 Ocak 2014

Sürdürülebilir Rekabet ve Yeşil Büyüme konusunda dünyada ve Türkiye’de öne çıkan yaklaşımlara değinen EKOSKOP’ta TTGV’nin Türkiye’deki kapasite artırılmasına önemli katkılar yaptığı temiz üretimendüstriyel simbiyoz gibi yaklaşımlara ve uygulamalarına yer verildi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Proje Desteği’nden yararlanarak projesini tamamlamış ve örnek olarak seçilmiş 12 firmanın çevre teknolojileri ve enerji verimliliği alanlarındaki 14 projesinin başarı öyküsüne de yer verilen EKOSKOP'ta projelerin geliştirme süreçleri ve sağladıkları kazanımlar değerlendirildi.

Toplam yatırım tutarı yaklaşık 14 Milyon Dolar olan 14 Projeye TTGV tarafından 5,5 Milyon Dolar destek sağladı. Ortalama geri ödeme süresinin 2 yıl olduğu projelerin çevresel kazanımlarında ise 7 milyon m3/yıl doğalgaz, 1.25 milyon kWh elektrik tasarrufu sağlandı, CO2 salımında 54.500 bin ton/yıl  ve atık miktarında ise 32.000 ton/yıl azaltım gerçekleştirildi.

TTGV ile 21 Yıl (1991 - 2012)

01 Kasım 2013

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nin Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyonu şekillendiren 21 Yılı, uzun yıllar TTGV’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olan Dr. T. Fikret Yücel’in elinden kaleme alındı. Dünya ve ülke gündemindeki önemli gelişmelere de değinen bu kitap, Türkiye'nin teknoloji gelişimi tarihine ışık tutuyor.

Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi
Belgeyi İndir

01 Ekim 2013

Bu çalışma, teknolojiAr-GeAr-Ge destekleri, patent, tasarım ve marka gibi unsurların firmaların uluslararası rekabet gücüne katkısının ortaya konulması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlıgı Himayelerinde TTGV destegi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, firmaların uluslararası rekabet gücünün göstergesi olarak ihracat miktarı ve ihracat birim fiyatı alınmış, bu şekilde “teknoloji” bileşenlerinin, Türkiye’nin 2023ihracat hedefine” sağlayacağı katkı belirlenmeye çalışılmıştır.

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri
Belgeyi İndir

05 Nisan 2013

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve TTGV tarafından yürütülen "İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında yapılan çalışmalarda bölge açısından öncelikli sektörler, atıklar ve alanlar belirlenmiş ve buna yönelik simbiyoz olanakları değerlendirilmiştir. Belirlenen birçok olanak için Ar-Ge ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda gerek firmalar arasında gerekse de firmalar ve araştırma kurumları arasında işbirliği potansiyelleri oluşmuştur. Bölgenin sanayi yoğun olması ve ileriye yönelik olarak da sanayi ve enerji alanlarında bölgesel gelişmenin planlanması endüstriyel simbiyoz ve temiz üretimin gelişim potansiyelini artırmaktadır. 

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi

01 Ocak 2013

Biyoteknoloji, 21.yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri kabul edilmektedir. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik ve sosyal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren bu disiplin temel ve uygulamalı bilimlerin de en fazla iç içe  olduğu ve birlikte çalıştığı sektörlerdendir. Bu yoğun ve derin araştırma odaklı alan için en kısa tanım doğrudan isme yansımıştır: Biyoteknoloji.  Böylece biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamaları ya da biyoloji ve teknolojinin çok değişik kombinasyonlarının en kısa şekilde ifade edilmesi mümkün olmuştur.

Green Entrepreneurship in Turkey
Belgeyi İndir

01 Mayıs 2012

2011 yılında, İspanya’da faaliyetlerini yürüten Temiz Üretim Bölgesel Çevre Merkezi (RAC/CP) Akdeniz Bölgesi’nde Sürdürülebilir Girişimcilik ve Yeşil İstihdam Stratejisi’nin (SEGEM) gelişimi için bir çalışma başlattı. RAC/CP Yeşil girişimcilik ruhunun Akdeniz bölgesinde geliştirilmesini sadece çevresel, sosyal ve ekonomik darboğazlara çözüm getirecek bir strateji olarak değil aynı zamanda inovasyona yönelik fırsatların yaratılmasını sağlayacak bir yöntem olarak da görmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, öncelikle Akdeniz ülkelerinde yeşil girişimliğin mevcut durumunun belirlenmesi, örnek uygulamaların derlenmesi ve buna yönelik raporların hazırlanarak yaygınlaştırması hedeflendi. TTGV ile RAC/CP işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada "Türkiye’de sürdürülebilir yaşam tarzının oluşmasına yönelik" yeşil girişimciliğin mevcut durumunu, zorluklarını ve fırsatlarını da tanımlayan araştırma ve incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmalar, yeşil girişimcilik örnekleri ile birlikte "Green Entrepreneurship in Turkey" yayınında toplandı.

ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler
Belgeyi İndir

01 Ocak 2012

Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, ODTÜ Teknopark, Bilkent Cyberpark ve Hacettepe Teknopark işbirliğinde düzenlenen ABD Araştırma Geliştime Merkezleri gezisi sonrası TTGV uzmanları tarafından kaleme alındı. Çalışmada'da ABD'deki rekabet gücü yüksek üç bölge olan, Boston, Raleigh-Durham ve Austin-Teksas'da ‘Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması’ kapsamında edinilen izlenimler ve Türkiye için gözlem ve öneriler aktarılmaktadır.

"ABD Üniversite Teknoparkları  İnceleme Çalışması"nın Türkiye'deki teknoparklar da dahil olmak üzere inovasyon sektörünün hızla büyümesi için atılması gereken adımlarla ilgili önemli bir rehber olacağına inanıyoruz.  

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler
Belgeyi İndir

01 Ocak 2012

Türkiye’deki girişim sermayesinin, farklı girişimlerin ihtiyacı olacak tüm yatırım aşamaları için doğru bir model çerçevesinde yaygınlaşmasının kamu müdahalesi ile teşvik edilmesinin yaratabileceği ekonomik kazanımlar tartışılmaktadır. Bu açıdan, küresel arenada rekabet edebilecek, hızlı büyümekatma değer artışı ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan girişimlerin finansman ihtiyacına katkıda bulunacak, özel sektör ve kamu ortaklığına dayalı kurumsal bir yapının getireceği faydalar, başarılı model ve ülke örneklerine referans verilerek ve Türkiye ekonomisi baz alınarak ortaya konmaktadır.

Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar
Belgeyi İndir

01 Kasım 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Haziran 2008'de Türkiye'nin iklim değişişikliğiyle mücadele edebilmesi için gerekli stratejilerin oluşturulması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı” başlatıldı. Bir alt program olarak “Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” TTGV tarafından yürütüllen ve program kapsamında, ülkemiz sanayisi için oldukça yeni ancak bir o kadar da gerekli olan “eko verimlilik (temiz üretim)” yaklaşımının benimsenmesine yönelik önemli adımlardan biri olan bu kılavuz kitap sanayiciler ve ilgili uzmanlara yol göstermesi amacıyla hazırlandı.

Sektörel İnceleme Çalışmaları - II

08 Haziran 2011

İleri Teknoloji Projeleri Destek Programı

Sektörel İnceleme Çalışmaları - II

Gıda Teknolojileri

Biyomedikal Teknolojiler

İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri

Sektörel İnceleme Çalışmaları - I

08 Nisan 2011

İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programları Raporu

Temiz Üretim

01 Eylül 2010

Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 yılında ülkemizde temiz (sürdürülebilir) üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik bir yol haritası için altyapının oluşturulması amacıyla, “Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, Çevre ve Orman Bakanlığı adına TTGV tarafından Prof. Dr. Göksel N. Demirer danışmanlığında yürütülmüştür. Projede ülkemizdeki “temiz (sürdürülebilir) üretim” konusu ile ilgili mevcut durumun, “kapasite, kaynak, yasal düzenleme, teşvik mekanizmaları ve yapılan çalışmalar” bağlamında değerlendirilerek, uluslararası uygulamalar ile karşılaştırılması ve ülkemiz ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. 2010 yılında yayınlanan bu Rapor, söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışma ve değerlendirmelerin yer aldığı Sonuç Raporu olup, Projenin önemli çıktılarındandır.

Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri
Belgeyi İndir

01 Mayıs 2010

Bu yayın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, 2010 yılında üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konularında yapılan çalışmaların çıktılarının bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıktı. 

Akademik araştırmaların ticarileştirilmesine öncülük eden Teknoloji Transfer Arayüzlerinin kavramsal altyapısının irdelendiği bu çalışmada, Dünyada öne çıkan başarılı örnekler değerlendirildi. Türkiye'deki başlıca teknoloji transferi arayüzleri incelenerek, bu konuda ülkemiz için yararlı olacağı düşünülen bazı tespit ve önerilere yer verilmiştir.

Dünyada ve Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği
Belgeyi İndir

01 Mart 2010

Üç kısımdan oluşan "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (USAMP)" başlıklı bu kitabın birinci bölümünde; üniversite-sanayi işbirliğinin dünyadaki tarihsel gelişimi, bu konuda yeni yaklaşımlar ile işbirliği süreçleri için temel unsurlar, kavramlar ve ana işbirliği yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca giderek önem kazanan “Teknoloji Transfer Arayüzleri” farklı boyutlarıyla değerlendirilmiş ve işbirliği süreçlerinde Türkiye ile benzer problemler yaşayan Kore incelenmiştir. İkinci bölümde tarihsel bir süreç içinde Türkiye’de üniversite-sanayi ilişkisi ele alınmış, işbirliği olarak değerlendirilebilecek mekanizmalar bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve ülkemizde işbirliği süreçlerine dair bazı tespitler yapılmış ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ülkemizde modelleme çalışmaları için örnek alınabilecek başarılı bir uygulama olan ancak 2006 yılında son bulan “Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı’nın (ÜSAMP)" öyküsü anlatılmıştır.

Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller

01 Ocak 2009

2008 yılında Kore Kalkınma Enstitüsü (Korea Development Institute-KDI) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) arasında, Kore Hükümeti tarafından belirlenen öncelikli ülkelerle Kore'nin çeşitli alanlardaki tecrübelerinin paylaşılması amacıyla bir "Bilgi Paylaşım Programı" yürütüldü. TTGV tarafından hazırlanan bir program önerisi sonucunda, Türkiye 2008 yılı için öncelikli ülkelerden biri olarak seçilmiş ve "Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller" başlığı altında bir program yürütülmesine karar verildi. Program kapsamında TTGV ve KDI uzmanları işbirliğinde hazırlanan çalışmada:

* Kalkınma Stratejisi ve Ulusal Yenileşim Sistemi
* Kümelenme ve Sınai Altyapının Yenilenmesi
* Üniversite Sanayi İşbirliği
* Teknoloji, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezleri

konularında Kore ve dünyadan örneklerle, Türkiye'nin bu alandaki yol haritasına katkıda bulunulması amaçlandı.

 

Çeviri Yayınlar

Küresel rekabet şartlarında teknoloji geliştirme ekosistemini desteklemek üzere; teknolojik yenilik alanında kendi imkânlarının ötesinde etki yaratmak isteyenlere, geliştirdiğimiz yenilikçi modeller ile güvenilir ve şeffaf bir aracılık platformu sağlarken özenle seçilmiş çeşitli yabancı yayınları da dilimize kazandırıyoruz. Teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmak amacıyla hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz sınırlı sayıdaki basılı yayınlarımızı akademik araştırma ve değerlendirmeler için Türkiye’nin önde gelen devlet üniversitelerinin kütüphanelerine iletiyoruz. Çeviri yayınlarımızın bulunduğu kütüphanelerin tüm listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Bilimi Odaklı Düşünme

08 Ocak 2021

Veri Bilimi Odaklı Düşünme - Longbing Cao

Çalışılmayan Bir Dünya

27 Aralık 2020

Çalışılmayan Bir Dünya - Daniel Susskind

Yıkıcı Zihniyet

30 Kasım 2020

Yıkıcı Zihniyet - Charlene Li

Yalın Etki

16 Ekim 2020

Yalın Etki - Ann Mei Chang

Bir İnovasyon Kültürü İnşa Etmek

29 Haziran 2020

Bir İnovasyon Kültürü İnşa Etmek - Cris Beswick

Küresel Doğanlar, Ağlar ve Çok Uluslu Büyük İşletme

08 Haziran 2020

Küresel Doğanlar, Ağlar ve Çok Uluslu Büyük İşletme - Sharmeen Prashantham

Çinli Yenilikçilerin Öğrettikleri

08 Haziran 2019

Çinli Yenilikçilerin Öğrettikleri - Mark J. Greeven

Tıbbın Geleceğine Yolculuk

25 Aralık 2018

Tıbbın Geleceğine Yolculuk - Bertalan Mesko

 

İnovasyonu Haritalamak

13 Ekim 2018

İnovasyonu Haritalamak - Greg Satell

Yenilikçinin Hipotezi

13 Temmuz 2018

Yenilikçinin Hipotezi - Michael Schrage

Makine - Platform - Kitle

06 Temmuz 2017

Makine - Platform - Kitle / Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson

Platform Devrimi

01 Ocak 2016

Platform Devrimi - Sangeet Paul Choudary, Marshall W. Van Alstyne, Geoff G. Parker

;