Background

Kurumsal gündemimiz etrafında ihtiyaçlara uygun modeller ve programlar geliştirerek

teknoloji ve inovasyon alanında kolaylaştırıcı, uygulayıcı, ilham verici ve danışalan bir konumda olmayı hedefliyoruz.

Program Faaliyetleri

TTGV, dış paydaşlarla etkileşimini, paydaşların güncel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilmiş, dört ana stratejik eksen odağında, standart arayüzler olan program modelleri ile yürütmektedir. Her eksen, TTGV için örgütsel kapasite ve entelektüel sermaye geliştirme hedeflerini ifade eder, eksenlerin altında geliştirilen ve uygulamaya alınan program modelleri ise TTGV’nin organizasyonel kapasitesini yönetir.

Yürürlükte olan programlar, TTGV’nin hedefleri doğrultusunda konumlandığı eksende kendi markası ile farklı tematik ara yüzler, süreçler, araçlar ve uzman ağları ile TTGV'nin dış paydaşları ile çok yönlü iletişimini ve etkileşimini sağlar, program eksenlerindeki düzenli değerlendirmeler ile modellerin ihtiyaca cevap verebilme yetkinlikleri değerlendirilir, her program kendi özelinde, kendi ihtiyacına göre iyileştirme faaliyetlerine yer verir.

Esnek, yaparak öğrenen, etki ve değer odaklı TTGV programları, içinde bulunduğu ekosistemin bir parçası olarak, ekosistemde mevcut yapısal asimetrilerin neden olabileceği bilgi ve deneyim paylaşımına dair kısıtlamaların üstesinden gelmek üzere, çeşitliliği ve etkileşimi ön planda tutan yeni modellerin geliştirilmesi ve yürütülmesine odaklanmakta; TTGV’nin 30 yıllık program geliştirme ve yürütme yetkinliğinin bir sonucu olarak ekosistem ile buluşmaktadır.

Ideaport Programı

Ideaport, farklı uzmanlıklara sahip teknoloji profesyonellerinin güncel teknoloji gündemleri etrafında bir araya geldiği, özel sektörün gelişen teknolojilere adaptasyonunu arttırmak amacıyla tasarlanmış bir TTGV programıdır.

Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı bilgi topluluğu olan Ideaport, ülkemizdeki entelektüel bilgi birikimine sahip nitelikli insan kaynağına, taze fikirlerini ve kıymetli tecrübelerini paylaşabileceği ideal ortamlar sağlar.

Ideaport programı, birlikte öğrenen ve beraber üreten bir komünite yapısı ile ilerler.

Ideaport Komünitesi; her yıl belirlenmiş teknoloji gündemini Sürdürülebilirlik, Verimlilik & Performans ve Dijitalleşme eksenlerinde çeşitli alt başlıklarda inceler. Ideaport Atölye Çalışmaları ve Çalışma Grupları ile, gelişen teknolojilerin ülkemizdeki güncel kullanımı ve gelecekte yaratacağı fırsatlar tartışılarak durum tespiti ve uzgörü içerikli çıktılar üretilir. Ideaport Connect Webinar ve Panel serilerinde ise Ideaport teknoloji gündemine dair en yeni gelişmeler ülkemizden ve dünyadan farklı örneklerle işlenir


Ülkemizde, teknoloji alanında yaşanan gelişmelere karşı farkındalığın arttırılması amacıyla bilgi topluluğunda sentezlenen kıymetli bilgi daha da zenginleştirilerek Teknoloji Raporu, Sektörel Analiz, Infografik ve Doodle gibi kolay anlaşılır ve yüksek kaliteli içerikler halinde ülkemiz teknoloji & inovasyon ekosistemi ile paylaşılır.


Ideaport, Üretimin Geleceği ana gündemine; 2021 yılında ‘’Üretimin Geleceği’nde Yeni Malzemeler & Gelişen Teknolojiler’’ olarak devam etmektedir. 2020 yılında başladığı ‘Yeni Malzemeler’in Keşfi’ başlığı altında yeni malzeme çeşitleri ile devam ederken; diğer bir koldan Gelişen Teknolojiler’in Üretimin Geleceği’nde yaratacağı etkiler ve açacağı yeni alanlar ele alınmaktadır. İdeaport web sitesi (https://www.ideaport.org.tr/) üzerinden gündem başlığı altında yapılan çalışmaları inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ekibimiz

wrapkit
Burak Baykal
wrapkit
Kaan Atalay

Xnovate Programı

Xnovate; özel sektörde rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve insan kaynağının geliştirilmesini amaçlayan bir TTGV programıdır. 

Çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara; birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde “beraber üretme” mottosu ile yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunmaktadır.

 

Xnovate Programı; teknoloji ve inovasyon alanında kişilere yeni ve keşfedilmemiş metot ve süreç tasarımları,  endüstriyel inovasyonda devrimsel değişikliklere ışık tutabilecek organizasyonel yöntemleri ve uygulamaları geliştirmelerini ve yaygınlaştırmalarını katalize edecek araçlar sunar. Programın merkezinde inovasyon odaklı uygulayıcı komüniteleri vardır.

Bu değerlerle oluşturulmuş olan Xnovate programı, 2 ana dalda faaliyet gösterir. İlki değişim öncüsü uygulayıcı topluluk ağının genişletilmesi ve topluluk içi etkileşimin  artırılması “birlikte çalışarak gelişme” için gerekli platform ve ortamların sağlanması;  ikincisi ise teknoloji ve inovasyon alanında gelişimi ve değişimi yaşam felsefesi haline getirmiş olan bu ağdaki gönüllülerin birlikte oluşturduğu inovatif fikirlerin, yöntem ve metodolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Xnovate programının inovasyon konularının verimli ve etkileşimli bir şekilde ele alınabilmesini sağlamak üzere iki komünite yapısı (Xnovate Circle, Xnovate Fellows) ve iki paylaşım platformu (Xnovate LAB, Xnovate Havadis) olmak üzere 4 alt markası bulunuyor. Web sitesi (https://www.xnovate.org/) üzerinden program hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ekibimiz

wrapkit
Buse Hıdıroğlu
wrapkit
Sevtap Gökçe

HİT Programı

HİT, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır.

Programdaki geliştirme sürecinin öngördüğü pazar uzmanlığı yoğunlaşmasının sağlanabilmesi için seçilen tematik alanda girişimlerin ihtiyaçları ve yol haritaları belirlenir.

İlk tematik dikeyin sağlık sektörü olarak belirlendiği Hit programında, sağlık dışında farklı etki odaklı tematik alanlara (tarım-gıda/eğitim/çevre) genişleme öngörülüyor.

Girişimlerin programa kabul edilmesi sürecinde,

  • Ürünün/teknolojinin eşsizliğine, altında yatan bilginin derinliğine, rekabetçi yönlerine,
  • Pazarın ürüne olan talebine, ihtiyaca, pazar büyüklüğü ve trendine,
  • Takımın yönlendirilmeye ve gelişmeye uygunluğuna,
  • Girişimin program ile geliştirilebilecek ihtiyaçlarının somutluğuna (check-up),
  • TTGV imkanları özelinde uygun çözümlerin geliştirilme potansiyeline (reçete),
  • Tespit edilen risklerin doğru yatırımcı ile yönetilebilme durumuna (yatırım) bakılıyor.

Hit programı web sitesi (https://hit.ttgv.org.tr/) aracılığı ile detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ekibimiz

wrapkit
Evren Bükülmez
wrapkit
Işgın Vural
wrapkit
Gülce Şahin
wrapkit
Betül Teke

Ideanest Programı

Ideanest, teknolojinin toplumsal fayda ile kesiştiği noktalarda değer içeren, ancak finansman sağlamakta zorlanan;

teknoloji tabanlı erken aşama ürün/hizmet fikirleri, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetler, bilimsel konularda yapılan akademik araştırma projeleri için bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirmeyi hedefleyen TTGV programıdır.

Yeni fikirleri desteklemek amacı ile kitle fonlama konseptinin bağış bazlı özgün bir uygulaması olarak tasarlanan Ideanest, projelere sadece finansal kaynak sağlamayı hedeflemez, aynı zamanda proje sahiplerinin oluşacak ekosistem içinde ihtiyaçları olan diğer kaynaklara da (bilgi, network, danışmanlık, ayni destekler vb.) erişimlerinin kolaylaştırmayı amaçlar. Bu noktada Ideanest bireysel ve kurumsal bağışçılara ek olarak çözüm ortaklarını da bu platforma çekerek proje sahiplerinin finans dışındaki ihtiyaçlarının giderilmesine de destek olur.

Ideanest platformunda şimdiye dek 10 proje fonlanmaya açıldı ve 9 proje başarıyla fonlandı. Kar amacı gütmeden, projelere görünürlük sağlayarak başarı öykülerinin yaratılmasına fırsat veren Ideanest platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini (https://ideanest.org/) ziyaret edebilirsiniz.

PactPort Programı

Pactport, TTGV’nin “Toplum için Teknoloji” perspektifini uygulamaya aldığı, toplumu tehdit eden karmaşık problemlerin çözümü konusunda duyarlı farklı paydaşları çözüm odaklı topluluklar olarak bir araya getiren bir programdır. Teknoloji yoluyla yaygın etki için kapasitenin gelişmesini ve ölçeklenebilir somut çözümlerin hayata geçmesini kolaylaştırmayı hedefler. 

Program, ekosistemin sürdürülebilir pozitif etki yaratma motivasyonuna sahip farklı paydaşlarını bir araya getirerek yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve çözümler üretmelerini kolaylaştırken, teknolojinin toplum sorunlarının çözümünde oynayacağı dönüştürücü ve hızlandırıcı rolüne dikkat çekmeyi amaçlar.

Pactport, oluşturduğu gündemler ile, dünyadaki iyi uygulama örneklerini yaygın etki ekosisteminin dikkatine sunar, yaygın etki ekosisteminde; ihtiyaç tespiti ve çözüm fırsatları konularında yenilikçi model ve yapıların geliştirilmesine aracı olmayı amaçlar.

Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://pactport.ttgv.org.tr/

Yarını İnşa Et Programı

Yarını İnşa Et, 'Teknoloji Üreten Türkiye’yi inşa edecek, geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimiz için dijital dönüşüm eğitim programıdır.

Program, fırsat eşitliliği sağlamayı, beceri gelişimini desteklemeyi, dijital dönüşüme adaptasyonu kolaylaştırmayı ve geleceğin mesleklerine odaklanmayı amaçlar.

Program kapsamında elektronik, programlama, tasarım ve proje yönetimi gibi başlangıç seviyesindeki çevrimiçi dersler ve geleceği tasarlamada en önemli düşünme yapılarından biri olan “İnsan Odaklı Tasarım” yaklaşımı eğitimleri ile kapasite geliştirmek amaçlanır. Ücretsiz sunulan Arduino, Respberry pi ve sensör kitler aracılığı ile öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi kullanarak toplumsal meselelere yaratıcı çözümler sunmasına katkı sağlanır.

Program, ‘Make Tomorrow for Turkey' adıyla Scientix ‘in ‘STEM Education Practices’ Aralık 2018 raporunda Avrupa’nın yenilikçi öğretim uygulamalarından biri seçildi. 2016’dan bugüne dek 1000’den fazla öğretmene, 7000’den fazla öğrenciye ulaşılan, 25 farklı şehirden 700’ün üstünde teknik proje üretilmesine ortam hazırlanan Yarını İnşa Et programı hakkında daha detaylı bilgiye web sitesi (https://www.yariniinsaet.org/) üzerinden erişebilirsiniz.

Explore Yatırım Programı

Explore Yatırım Programı, öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satış performansı bulunan firmaların, yeni uluslararası pazar(lar)a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye yatırımı programıdır. 

Explore Programı, uluslararasılaşma süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı amaçlayan bir modelle TTGV adına, Teknoloji Yatırım tarafından yürütülüyor.
Program hakkında detaylı bilgi için: https://www.teknolojiyatirim.com.tr/tr/explore

TTGV Eş Yatırım Programı

TTGV, kendi tematik geliştirme programlarının mezun portföyündeki girişimlere yapılacak profesyonel yatırımları teşvik etmek ve aynı zamanda program kriterlerine uyan erken aşama yatırımlara katılmak için bir erken aşama eş yatırım programı yürütmektedir.

TTGV Eş Yatırım Programı halen TTGV1 Fonu markası ile Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Program hakkındaki sorularınız için [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.