Background

Projeler Ofisi kapsamında daha önce gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış projelere dair detaylar...

İzmir'de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi

İzmir Kalkınma Ajansı’nın girişimiyle İzmir bölgesinde eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından imzalanan işbirliği protokolü ile “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” için ilk adım atılmıştır. Projenin yürütücülüğü TTGV tarafından ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göksel Demirer  işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Proje ile İzmir’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve ilgili diğer kurum/kuruluşların eko-verimlilik (temiz üretim) konusundaki faaliyetlerinin desteklenerek konu hakkındaki çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmiş ve böylece İzmir sanayisinin üretimde verimlilik ve yenilikçi uygulamalar ile çevreye daha duyarlı ve rekabet edebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Bölgede gerçekleştirilecek Proje iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama:Durum Değerlendirme Aşaması

2. Aşama: Uygulama Aşaması

1. Aşama “Durum Değerlendirme Aşaması”

Projenin ilk aşaması Ekim 2011’de başlamış ve Mayıs 2012’de tamamlanmıştır. Bu aşamada bölgenin mevcut durumu kapasite, yapılan çalışmalar, kaynak ve ihtiyaçlar açısından ele alınmış olup değerlendirme sürecinden elde edilen verilerle endüstriyel sektörler temiz üretim uygulamaları için önceliklendirilmiştir. Bu çalışmalardan sonra belirlenen çerçeve koşulların değerlendirilmesiyle eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması için öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca bölgede öne çıkan çevre sorunları kapsamında ilgili yasal mevzuat ve teşvik mekanizmaları da ele alınmıştır.

Yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde ilgili kuruluşlarla yapılan anket ve görüşmeler ile elde edilen bilgilere, ilgili literatüre ve toplanan verilerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine dayanılarak "İzmir Eko-verimlilik Stratejisi" hazırlanmıştır:

Strateji Raporu: İzmir Eko-verimlilik Stratejisi

Proje Tanıtım Videosu (Projem İzmir TV Programı)

 

2. Aşama “Uygulama Aşaması”

Projenin ikinci aşaması Mayıs 2012 ile Aralık 2015 döneminde yürütülmüştür.. Bu aşamada bir önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve geliştirilen öneriler değerlendirilerek bölgenin eko-verimlilik (temiz üretim) kapasitesinin geliştirilmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve kazanımların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

- İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi

Bölgedeki hizmet sağlayıcılara ve kamu kuruluşlarındaki ilgili kişilerden oluşan katılımcılara TTGV tarafından ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM uzmanlarının da desteğiyle aşağıdaki konular kapsamında "Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi" verildi:

 • Çevre ile ilgili gelişmeler
 • Çevre ile ilgili güncel yaklaşımlar ve temiz üretim
 • Temiz üretimin kavramsal çerçevesi
 • Çevre yönetimi ve temiz üretim
 • Dünyada temiz üretim
 • Türkiye’de temiz üretimin gelişimi ve mevcut durum,
 • Temiz üretim ve çevre mevzuatı
 • Temiz üretim ve finansal mekanizmalar
 • Temiz üretimin enerji verimliliği boyutu ve uygulama örnekleri
 • Enerji verimliliği denetimi
 • Temiz üretimin uygulama örnekleri.

Etkinlik detayı için:
http://www.ekoverimlilik.org/?p=3612

- Eko-verimlilik (temiz üretim) iyi uygulama örnekleri için firmaların belirlenmesi

Program kapsamındaki pilot uygulamaların yapılacağı işletmeler “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi” kapsamında hazırlanmış olan Durum Değerlendirme Raporu’nda belirlenen öncelikli sektörler dikkate alınarak seçilmiştir:

 • BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.,
 • Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,
 • Sentaş Tarım Ürünleri İhracat San. ve Tic. A.Ş.,
 • Tamtad Konservecilik San. ve Tic. A.Ş.

- Pilot uygulamalar için etüt çalışmalarının yapılarak projelerin hayata geçirilmesi

Pilot projeler ile ilgili olarak izleme, ölçüm, analiz, etüt vb. hizmetler kapsamında işbirliği yapılacak kurum ve kişilerle işbirlikleri yapılmıştır.

Seçilen 4 işletmede pilot projeler eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışmaları ile başlamıştır. 6 ay süren uygulama çalışmaları kapsamında proses optimizasyonu, süreç yeniliği ve teknoloji değişikliği gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 4 firmada gerçekleştirilen pilot projelerle hammadde tasarrufu, su geri kazanımı, atıkların azaltılması ve enerji verimliliği gibi konularda toplam 12 eko-verimlilik (temiz üretim) uygulaması hayata geçirilmiştir. Pilot projeler arasında Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen uygulamalar da yer almıştır.

Uygulanan pilot eko-verimlilik (temiz üretim) projelerinin izleme süreçlerinin sonunda 4 firmada aşağıdaki kazanımların elde edilmesi beklenmektedir:

 • Hammadde tasarrufu (100 ton/yıl)
 • Atık azaltımı (100 ton/yıl)
 • Su tasarrufu (63.000 m3/yıl)
 • Atıksu azaltımı (19.000  m3/yıl)
 • Enerji tasarrufu (7,8 milyonkWh/yıl)
 • Buhar tasarrufu (5.000 ton/yıl)
 • Kimyasal tasarrufu (80.500 kg/yıl)

- Pilot uygulamalar için İZKA ve TTGV ortak finansman desteği

Etüt aşamasında belirlenen eko-verimlilik (temiz üretim) faaliyetlerinin finansmanına yönelik belirlenen esaslar çerçevesinde işletmenin İZKA ve TTGV destekleriyle belirlenen eko-verimlilik yatırımlarını gerçekleştirmesine olanak sağlanmıştır.

4 pilot uygulama için toplamda 500.000 TL’lik Ajans (hibe) desteği ve 1.000.000 TL’lik TTGV (geri ödemeli) desteği pilot uygulamalar için öngörülmüştür.

- Pilot Uygulamaların İzleme Süreci ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

Pilot projeler kapsamında işletmelerde gerçekleştirilen eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamaları ile sağlanan kazanımların sayısal olarak belirlenmesi, yaratılan etkinin görülmesi ve uygulamaların geri ödeme sürelerinin belirlenmesi programın yaygınlaştırma faaliyetlerinin etkinliği açısından büyük öneme sahiptir. Pilot projelerin uygulama sonrası teknik izleme ve değerlendirmesi tamamlanmış, herbir uygulamanın kazanımlarıan yönelik olarak raporlar hazırlanmıştır. 

Uygulanan porojelere ilişkin kazanımlar yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında sonuç broşürü ve belgesel olarak da hazırlanıp yayınlanacaktır. 


Proje hakkında detaylı bilgi için:

Hülya Ulusoy, [email protected] (İZKA)

OKÜMKAP - Otomobil Kümeleri İçin Kapasite Oluşturma Projesi

Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, özellikle yan sanayi firmalarının yenileşim ve teknoloji tabanlı birkümeleşmeye gidebilmeleri için 2008 Mayıs ayında başlatılan OKÜMKAP,  2009 yılında tamamlanmıştır.

Yapılan masa başı analizleri sonucunda Doğu Marmara Otomotiv Kümesinin bilgi/teknoloji tabanlı bir kümeye doğru evrilmesini hızlandıracak bir pilot proje hazırlanmasında yarar görülmüştür. Söz konusu proje için; Doğu Marmara Otomotiv Kümesinin ağırlıklı olarak Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinde konuşlanmış olması ve Ar-Ge projelerinden Bursa’nın aldığı pay düşünülerek Bursa ili ve çevresi seçilmiştir.  

Bursa’da çalışmanın üstüne oturacağı platformu oluşturmak üzere TTGV’nin yönlendirdiği  beş toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların sonucunda birlikte ürün geliştirme ve ortak araştırma üzerine işbirliği yapabilme potansiyeline sahip gönüllü firmalarla ilişki halinde olan STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları)[Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)] ile Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

Yönlendirme Kurulu çağrısıyla ve otomotiv ana sanayii ve yan sanayii firmalarının yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı yapılarak proje ile ilgili bilgi verilerek firmalardan proje hakkındaki görüşleri alınmıştır. Daha sonra söz konusu toplantı Valilik çağrısıyla daha geniş katılımlı olarak tekrarlanmıştır.

Proje eylem planının, toplamı 80 saat süren  “Teknoloji Tabanlı İşbirlikleri Oluşturma ve Çok Katılımlı Proje Geliştirme” başlıklı adımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra toplamı 16 saat olan “Otomotiv Sektörü için Rekabet Odaklı Enerji ve Çevre Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki adım olarak, proje kapsamındaki firmalarda ‘Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi’ başlıklı çalışma uygulanmıştır.

Yıl içinde ayrıca, firmaların ortak çalışma yapabilmeleri ve aralarındaki hızlı iletişimi oluşturmak üzere bir web sitesi kurulmuştur.

Çalışmaların finansmanı için firmalar arası bir fon oluşturularak MMO Bursa Şubesinde muhasebeleştirilmiştir.

Mayıs 2009 tarihinde ‘Otomotivde Ortak Yenilikçi Projeler Geliştirme’ çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda beş proje fikri üzerinde çalışılmıştır:

1.Ortak test alanlarının ve test ekipmanlarının tespiti, bu ekipmanların tasarım ve imalatının üniversite-sanayi işbirliğinde gerçekleştirilmesi, test merkezinin akreditasyonu ve işletilmesi

2. Araç ağırlığının hafifletilmesi

3. Elektrikli araç projesi

 • Küçük akü
 • Gürültü önleme sistemleri

4. Ana sanayide yurt dışından tedarik edilen parçaların yerlileştirilmesi

5.Yeni malzemeler araştırma merkezi veya ortak araştırma çalışmaları

 • Kompozit/plastik malzemeler ve kendinden boyalı plastik malzemeler ortak araştırma merkezi veya ortak işbirliği projeleri
 • 1200-1400 Mpa çekme değerinde çelik saç
 • Kauçuk üretiminde nanoteknoloji
 • Kendinden boyalı plastik malzeme geliştirme

Çalıştay sonucunda bu çalışmaları sürdürecek ekipler oluşturularak ekiplerin ilk çalışmalarının sonuçları diyebileceğimiz, 25 firmanın ve Uludağ Üniversitesi Otomotiv Bölümünün katılımıyla “BURSA RAYLI SİSTEM (HAFİF RAYLI) ARAÇLARI ÜRETİM RAPORU” hazırlandı. Firmaların ve üniversitenin böyle bir aracı birlikte üretmedeki yetkinliklerini ve istekliliklerini içeren söz konusu rapor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına sunuldu.  

Firmaların kendi aralarında ve üniversiteler ile işbirliği yaparak Ar-Ge’ye dayalı yenileşimci projeler geliştirmeleri, her ülkede kamunun pozitif müdahalesi başta olmak üzere oldukça yoğun çaba gerektirmektedir. Uzun bir süreçte gerçekleşebilen bilgi tabanlı kümeleşme olgusunun hızlandırılması da; hem doğru yönlendirilmesine, hem ilgili tarafların (sanayi, üniversite, kamu) katılım kararlılığına ve birbirlerin duydukları güvene, hem de hazırlık araçlarının doğru kullanılmasına bağlıdır. Bu projede belirtilen, söz konusu noktalarda zayıflıklar gözlenmiştir.

Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (TTH-Türkiye)

“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde,  fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

TTH-Türkiye Projesi,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bakanlık tarafında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilmektedir.  Proje Bakanlık adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilmektedir.

TTH-Türkiye Projesinin alt bileşenlerinden birisi bu inisiyatifin ana hedefini tamamlamak ve desteklemek üzere geliştirilen Danışmanlık Hizmetleri ve Ağ Oluşturma bileşenidir. Bu bileşen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) liderliğinde, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.

TTH İşbirlikleri

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesi iki yıl süreli bir proje (Aralık 2015 - Aralık 2017) olup projede; 12 NUTS II Bölgesinde yer alanlar da dahil olmak üzere Türkiye'deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve TTH-Türkiye fonlarının uygun yatırım bulma süreçlerinin networking etkinlikleri ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Künyesi

Projenin İnternet Sitesi: http://ttaturkey.org

Proje Ortakları: TTGV, Bpifrance, VentureWell

Proje Finansörü: Avrupa Birliği, Türkiye

Proje Yürütücüsü: TTGV

daha fazla bilgi için [email protected]

DAP Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında 9 Aralık 2015’te imzalanan sözleşme ile ilk adımları atılan "DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi" 23 Ocak 2016 tarihinde Malatya’da gerçekleştirilen açılış toplantısıyla çalışmalarına başlamıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi için ilk kez hazırlanan ve DAP İdaresi tarafından koordine edilen 21 Milyar TL’lik 5 Yıllık Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek projelerden biri olan “DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi”nin toplam2,1 Milyon TL’dir ve 14 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçiliğin altyapısının inceleneceği ve buna yönelik geliştirme olanaklarının Proje kapsamında, yürütücülüğü üstlenecek TTGV, yapacağı çalışmalarda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve ODTÜ Teknokent gibi çözüm ortaklarıyla da işbirliği içinde Projeyi gerçekleştirecektir.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır:

 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Doğu Anadolu Bölgesinde Serbest Bölge Kurulmasına Yönelik Fizibilte Çalışması
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yapılanmalarının Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmsi
 • Bölge Üniversitelerinin Sanayi Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Çalışması
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve Girişimcilik Yapılanmalarının Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinn Belirlenmesi
 • Kümelenme Yol Haritalarının ve Bölge KOBİ’lerine Yönelik Gelişim Stratejisinin Hazırlanması
 • Proje hakkında soru, görüş ve önerileriniz için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Proje Künyesi

Projenin İnternet Sitesi: http://dap.ttgv.org.tr

Uygulama Alanı: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van.

Proje Ortakları:

Proje Finansörü: DAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Proje Yürütücüsü: TTGV

Çözüm Sağlayıcılar: ODTÜ TeknokentTEPAV 

Antalya Endüstriyel Simbiyoz Projesi

Antalya ili Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve çevresindeki sanayi/sanayi dışı sektörlerin kaynaklarını etkin kullanımını ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” başlamıştır.

Endüstriyel Simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları özellikle organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri gibi sanayinin yoğunlaştığı ve belli bir yönetim altında organize olan işletme toplulukları için daha da etkin olarak uygulanabilecek fırsat alanlarını içermektedir. Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirildiği, sürdürülebilirliğe yönelik ortak bir vizyonu benimsemiş bu tür topluluklara ya da sanayi bölgelerine ise “eko-endüstriyel park” (EEP) ya da “eko-park” denmektedir. Başta İngiltere, Danimarka ve Güney Kore gibi ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Endüstriyel Simbiyoz ve EEP ile ilgili çok sayıda ve çok çeşitli uygulama örnekleri mevcuttur. EEP’lar kurulum aşamasında bu şekilde tasarlanabileceği gibi mevcut bölgelerin EEP’a dönüşmeleri de mümkün olabilmektedir.

1976 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 200 sanayi tesisi barındıran Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz projesini hayata geçirerek firmalar arası ortaklık anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Oluşan bu işbirliği ağıyla; malzeme, enerji su ve/veya yan ürünlerin fiziksel değişimi de dahil olmak üzere, her türlü varlığın lojistik ve uzmanlık kaynaklarının paylaşımı ya da ortak kullanımı sağlanabilecektir. Diğer taraftan, Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları ile entegre bir biçimde yürütülmesi gereken ve sürdürülebilir üretimin temel taşı olan bir diğer yaklaşım ise eko-verimliliktir (temiz üretim). Eko-verimlilik, bir işletmenin sınırları içinde hammadde, su, enerji vb kaynakların verimliliğinin sağlanması, atıkların minimize edilmesi, böylece hem ekonomik hem çevresel kazanımların elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu proje kapsamında Antalya OSB’nde işletmelerde eko-verimlilik anlayışının benimsenerek yaygınlaşması da hedeflenmektedir. Böylece hem işletmelerin kendi içlerinde alacakları önlemler hem de Antalya OSB içinde ve dışındaki sektörler ve işletmelerle kuracakları işbirlikleri ile daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı ve rekabetçilik avantajı sağlanmış olacaktır.

Antalya OSB ve TTGV’nin birlikte yapacakları Projeyle, bölgedeki Endüstriyel Simbiyoz ve eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalığın artırılması, bölgesel ve sektörel analizlerin yapılarak mevcut potansiyelin ve stratejinin belirlenmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılması için altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Proje Künyesi

Uygulama Alanı: Antalya

Proje Finansörü: Antalya KOSGEB

Proje Yürütücüsü: TTGV